Không có gì mà ầm ĩ cả:

Muốn sáng tạo, phải khiếm thính

08:00 08/06/2015

Chuẩn bị có sự kiện ra mắt một cái điện thoại thì người ta gán nó một cái tên là bom phone. Khi sự kiện xảy ra thì người ta tiếp tục gọi nó là bướm phone và với chữ B thì người ta có thể gán cho nó những từ không được nhã cho lắm. Còn người đứng đầu dự án sản xuất điện thoại được gọi là anh Quảng Nổ.

Ý kiến bạn đọc