Không có gì mà ầm ĩ cả

Phụ huynh là trung tâm?

14:56 04/10/2017

Giáo dục nếp xưa, mặc định thầy là trung tâm. Thầy để sẵn cái roi mây, chẳng có ai ý kiến ý cò. Những cuộc cải cách giáo dục đều nêu rõ tinh thần lấy học sinh làm trung tâm.

Ý kiến bạn đọc