Văn hóa Việt Nam "lép vế" trong hội nhập

23:37 17/07/2013

"Ảnh hưởng của xu thế văn hóa thế giới trong hoạch định chính sách và quản lý văn hóa" là tên một hội thảo khoa học vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm đánh giá lại 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Ý kiến bạn đọc