Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968:

Bài học về thế trận lòng dân còn nguyên giá trị

07:21 20/12/2017

Sau 50 năm, những bài học kinh nghiệm quý báu từ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn nguyên giá trị, đó là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống cách mạng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến bạn đọc