Y học châu Âu hiện đại là sản phẩm kế thừa trí tuệ Trung Đông?

08:32 23/07/2020

Để phát triển và hoàn thiện trong nhiều thế kỷ, y học châu Âu đã kế thừa và phát huy tinh hoa từ nhiều khu vực khác nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Họ tiếp thu kiến thức từ mọi vùng đất, bao gồm cả những tài liệu y học cổ có từ thế kỷ 11 tại Trung Đông.

Ý kiến bạn đọc