Bóng đá Việt Nam trong mối quan hệ với bóng đá Nhật Bản: Nhập siêu!

15:23 13/10/2015

Kể từ cuối nhiệm kỳ VI VFF của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đến nhiệm VII của Chủ tịch Lê Hùng Dũng hiện nay, bóng đá Việt Nam đã thực hiện chiến lược hợp tác toàn diện với bóng đá Nhật. Chiến lược mà với nó, hai chiều xuất - nhập của chúng ta với người Nhật đang diễn ra liên tục, nhưng có lẽ cũng đã tới lúc nhìn lại các phương pháp xuất - nhập và ý nghĩa của sự xuất - nhập để có thể đạt hiệu quả tốt nhất cho mình.

Ý kiến bạn đọc