Lý luận, phê bình âm nhạc thời 4.0:

Người làm phê bình cần biết tận dụng công nghệ

09:44 08/12/2019

Cách mạng công nghệ 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến đời sống âm nhạc Việt Nam, trong đó có lý luận, phê bình âm nhạc. Các thành tựu của cách mạng 4.0 tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho các nhà lý luận, phê bình và hoạt động lý luận, phê bình âm nhạc.

Ý kiến bạn đọc